Punjabi » Boli » ਆਓਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਭੋੰਕਦੇ ਨਿਕਲਾਂ
ਪੰਜਾਬੀ » ਬੋਲੀ » ਆਓਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਭੋੰਕਦੇ ਨਿਕਲਾਂ



« ਆਓਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਭੋੰਕਦੇ ਨਿਕਲਾਂ »
ਇਹ ਬੋਲੀ 7004 ਵਾਰ ਪੜੀ ਗਈ ਹੈ।
babbaltarpalla ਵਲੋਂ 2013-09-11 05:18:00 ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ।ਕੁਬੋਲ/ਕੁਵਰਤੋਂ ਸੂਚਨਾ

ਆਓਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਭੋੰਕਦੇ ਨਿਕਲਾਂ ਜਦੋ ਵ ਤੜਕੇ ,,,./

ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੋਵ੍ਲ੍ਦਾਰੀ ਵਿਚ ਪਾਵੇ ਦੇ ਅੜਕੇ....|

ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ:
ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ:
ਦੋਸਤ ਦਾ ਈਮੇਲ:
ਇਸ ਬੋਲੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ/ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ

ਸ਼ੁਰਲੀ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਭੇਜੇ ਵਿਚਾਰ/ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਇਸ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ/ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ