Punjabi » Boli » ਤੇਲੀਆ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰ ਹੋ ਗਈ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਰੂ ਵੇ
ਪੰਜਾਬੀ » ਬੋਲੀ » ਤੇਲੀਆ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰ ਹੋ ਗਈ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਰੂ ਵੇ« ਤੇਲੀਆ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰ ਹੋ ਗਈ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਰੂ ਵੇ »
ਇਹ ਬੋਲੀ 3899 ਵਾਰ ਪੜੀ ਗਈ ਹੈ।
15 ਵਲੋਂ 2013-01-05 05:24:17 ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ।ਕੁਬੋਲ/ਕੁਵਰਤੋਂ ਸੂਚਨਾ

ਤੇਲੀਆ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰ ਹੋ ਗਈ
ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਰੂ
ਵੇ ਜੈ ਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿਚੇ ਸੁਣੀਦਾ ਤੂ -2

ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ:
ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ:
ਦੋਸਤ ਦਾ ਈਮੇਲ:
ਇਸ ਬੋਲੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ/ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ

ਸ਼ੁਰਲੀ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਭੇਜੇ ਵਿਚਾਰ/ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਇਸ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ/ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ