Punjabi » Boli » ਪਿੰਡਾ ਵਿਚੋ ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਦਾ ਪਿੰਡ ਸੁਨੀ ਦਾ
ਪੰਜਾਬੀ » ਬੋਲੀ » ਪਿੰਡਾ ਵਿਚੋ ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਦਾ ਪਿੰਡ ਸੁਨੀ ਦਾ« ਪਿੰਡਾ ਵਿਚੋ ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਦਾ ਪਿੰਡ ਸੁਨੀ ਦਾ »
ਇਹ ਬੋਲੀ 6057 ਵਾਰ ਪੜੀ ਗਈ ਹੈ।
15 ਵਲੋਂ 2013-01-26 05:21:43 ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ।ਕੁਬੋਲ/ਕੁਵਰਤੋਂ ਸੂਚਨਾ

ਪਿੰਡਾ ਵਿਚੋ ਪਿੰਡ ਸੁਣੀਦਾ
ਪਿੰਡ ਸੁਨੀ ਦਾ ਮੋਗਾ
ਵ ਮੋਗੇ ਦੇ 2 ਸਾਦੂ ਸੁਨੇ ਦੇ
ਘਰ ਘਰ ਊਨਾ ਦੇ ਸ਼ੋਬਾ
ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਨੂ ਘਰ ਚੁਕਾਂਦੇ
ਪੀਚੋ ਮਾਰਦੇ ਗੋਡਾ
ਨੀ ਲਕ ਤੇਰਾ ਪਤਲਾ ਜੇਹਾ ਮਾਰਾ ਸਹਨ ਨਾ ਜੋਗਾ -2

ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ:
ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ:
ਦੋਸਤ ਦਾ ਈਮੇਲ:
ਇਸ ਬੋਲੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ/ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ

ਸ਼ੁਰਲੀ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਭੇਜੇ ਵਿਚਾਰ/ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਇਸ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ/ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ