Punjabi » Boli » ਦਿਲ ਕਿਓਂ ਤੜਪੇ ਨੀ ਦਿਲ ਕਿਓਂ ਤੜਪੇ?? ਸਾਡੇ
ਪੰਜਾਬੀ » ਬੋਲੀ » ਦਿਲ ਕਿਓਂ ਤੜਪੇ ਨੀ ਦਿਲ ਕਿਓਂ ਤੜਪੇ?? ਸਾਡੇ« ਦਿਲ ਕਿਓਂ ਤੜਪੇ ਨੀ ਦਿਲ ਕਿਓਂ ਤੜਪੇ?? ਸਾਡੇ »
ਇਹ ਬੋਲੀ 4028 ਵਾਰ ਪੜੀ ਗਈ ਹੈ।
15 ਵਲੋਂ 2013-12-14 08:03:08 ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ।ਕੁਬੋਲ/ਕੁਵਰਤੋਂ ਸੂਚਨਾ

ਦਿਲ ਕਿਓਂ ਤੜਪੇ ਨੀ ਦਿਲ ਕਿਓਂ ਤੜਪੇ??
ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕੇ
ਨੀਂ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਧੜਕੇ…
ਅੱਖ ਕਿਓਂ ਫਰਕੇ ਨੀਂ ਅੱਖ ਕਿਓਂ ਫਰਕੇ??
ਕਦੇ ਰੋਇਆ ਕਰੇਂਗੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ
ਨੀਂ ਕਦੇ ਰੋਇਆ ਕਰੇਂਗੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ

ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ:
ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ:
ਦੋਸਤ ਦਾ ਈਮੇਲ:
ਇਸ ਬੋਲੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ/ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ

ਸ਼ੁਰਲੀ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਭੇਜੇ ਵਿਚਾਰ/ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਇਸ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ/ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ