Punjabi » Boli » ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ… ਹੋ… ਬਈ ਗੋਰਾ ਰੰਗ
ਪੰਜਾਬੀ » ਬੋਲੀ » ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ… ਹੋ… ਬਈ ਗੋਰਾ ਰੰਗ« ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ… ਹੋ… ਬਈ ਗੋਰਾ ਰੰਗ »
ਇਹ ਬੋਲੀ 4377 ਵਾਰ ਪੜੀ ਗਈ ਹੈ।
15 ਵਲੋਂ 2013-12-14 07:56:45 ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ।ਕੁਬੋਲ/ਕੁਵਰਤੋਂ ਸੂਚਨਾ

ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ…
ਹੋ… ਬਈ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਦੁੱਧ ਵਰਗਾ…
ਲਗਦੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ…
ਬਈ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪੱਟ ਲੈਣੀ…
ਜੀਹਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ…

ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ:
ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ:
ਦੋਸਤ ਦਾ ਈਮੇਲ:
ਇਸ ਬੋਲੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ/ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ

ਸ਼ੁਰਲੀ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਭੇਜੇ ਵਿਚਾਰ/ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਇਸ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ/ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ