Punjabi » Boli » ਕਿਥੇ ਰਾਖਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਲ ਤੇ ਪੰਜਾਲੀ -2 ਕਿਥੇ
ਪੰਜਾਬੀ » ਬੋਲੀ » ਕਿਥੇ ਰਾਖਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਲ ਤੇ ਪੰਜਾਲੀ -2 ਕਿਥੇ« ਕਿਥੇ ਰਾਖਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਲ ਤੇ ਪੰਜਾਲੀ -2 ਕਿਥੇ »
ਇਹ ਬੋਲੀ 3477 ਵਾਰ ਪੜੀ ਗਈ ਹੈ।
15 ਵਲੋਂ 2013-01-05 05:19:40 ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ।ਕੁਬੋਲ/ਕੁਵਰਤੋਂ ਸੂਚਨਾ

ਕਿਥੇ ਰਾਖਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਲ ਤੇ ਪੰਜਾਲੀ -2
ਕਿਥੇ ਰਾਖਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਤੀਰ ਮੁੰਡੇਆ
ਆਜਾ ਗਿਧੇ ਵਿਚ ਨਚੇ ਤੇਰੀ ਹੀਰ ਮੁੰਡੇਆ-3

ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ:
ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ:
ਦੋਸਤ ਦਾ ਈਮੇਲ:
ਇਸ ਬੋਲੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ/ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ

ਸ਼ੁਰਲੀ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਭੇਜੇ ਵਿਚਾਰ/ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਇਸ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ/ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ