Punjabi » Boli » ਛੋਲੇ ਛੋਲੇ ਛੋਲੇ… ਛੋਲੇ ਛੋਲੇ ਛੋਲੇ… ਨੀਂ
ਪੰਜਾਬੀ » ਬੋਲੀ » ਛੋਲੇ ਛੋਲੇ ਛੋਲੇ… ਛੋਲੇ ਛੋਲੇ ਛੋਲੇ… ਨੀਂ« ਛੋਲੇ ਛੋਲੇ ਛੋਲੇ… ਛੋਲੇ ਛੋਲੇ ਛੋਲੇ… ਨੀਂ »
ਇਹ ਬੋਲੀ 4587 ਵਾਰ ਪੜੀ ਗਈ ਹੈ।
15 ਵਲੋਂ 2013-12-14 07:57:43 ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ।ਕੁਬੋਲ/ਕੁਵਰਤੋਂ ਸੂਚਨਾ

ਛੋਲੇ ਛੋਲੇ ਛੋਲੇ…
ਛੋਲੇ ਛੋਲੇ ਛੋਲੇ…
ਨੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ…
ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨਾ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ…
ਨੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ…

ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ:
ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ:
ਦੋਸਤ ਦਾ ਈਮੇਲ:
ਇਸ ਬੋਲੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ/ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ

ਸ਼ੁਰਲੀ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਭੇਜੇ ਵਿਚਾਰ/ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਇਸ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ/ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ