Punjabi » Boli » ਨਚਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਦਿ ਨਾ ਰਹੇੰਦੇ ..... ਤੇ ਗਾਨੇ
ਪੰਜਾਬੀ » ਬੋਲੀ » ਨਚਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਦਿ ਨਾ ਰਹੇੰਦੇ ..... ਤੇ ਗਾਨੇ« ਨਚਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਦਿ ਨਾ ਰਹੇੰਦੇ ..... ਤੇ ਗਾਨੇ »
ਇਹ ਬੋਲੀ 3843 ਵਾਰ ਪੜੀ ਗਈ ਹੈ।
15 ਵਲੋਂ 2013-01-26 05:30:17 ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ।ਕੁਬੋਲ/ਕੁਵਰਤੋਂ ਸੂਚਨਾ

ਨਚਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਦਿ ਨਾ ਰਹੇੰਦੇ .....
ਤੇ ਗਾਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁਉ ....
ਨਚਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਦਿ ਨਾ ਰਹੇੰਦੇ .....
ਤੇ ਗਾਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁਉ
ਨੇ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਪਾਵਾਆਆ ਨਾਚ ਲੈ ਗਿਦੇ ਵਿਚ ਤੂ
ਨੇ ਬੋਲੀ ਮੈਂ ਪਾਵਾਆਆ ਨਾਚ ਲੈ ਗਿਦੇ ਵਿਚ ਤੂ

ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ:
ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ:
ਦੋਸਤ ਦਾ ਈਮੇਲ:
ਇਸ ਬੋਲੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ/ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ

ਸ਼ੁਰਲੀ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਭੇਜੇ ਵਿਚਾਰ/ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਇਸ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ/ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ