Punjabi » Boli » ਚੰਦ ਬਦਲਾ ਵਿਚ ਆ ਗੇਆ ਹਾਨਾਨੇ , ਤੇ ਦਿਸ੍ਨੋ
ਪੰਜਾਬੀ » ਬੋਲੀ » ਚੰਦ ਬਦਲਾ ਵਿਚ ਆ ਗੇਆ ਹਾਨਾਨੇ , ਤੇ ਦਿਸ੍ਨੋ« ਚੰਦ ਬਦਲਾ ਵਿਚ ਆ ਗੇਆ ਹਾਨਾਨੇ , ਤੇ ਦਿਸ੍ਨੋ »
ਇਹ ਬੋਲੀ 2853 ਵਾਰ ਪੜੀ ਗਈ ਹੈ।
15 ਵਲੋਂ 2013-01-05 05:28:23 ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ।ਕੁਬੋਲ/ਕੁਵਰਤੋਂ ਸੂਚਨਾ

ਚੰਦ ਬਦਲਾ ਵਿਚ ਆ ਗੇਆ ਹਾਨਾਨੇ ,
ਤੇ ਦਿਸ੍ਨੋ ਹਟ੍ਗੇ ਤਾਰੇ ,
ਜਲ ਤੇ ਫੁਲ ਤਰਦਾ ਚਕ ਲਾ ਪਤ੍ਲਿਏ ਨਾਰੇ,

ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਓ
ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ:
ਤੁਹਾਡਾ ਈਮੇਲ:
ਦੋਸਤ ਦਾ ਈਮੇਲ:
ਇਸ ਬੋਲੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ/ਟਿੱਪਣੀ ਲਿਖੋ

ਸ਼ੁਰਲੀ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਭੇਜੇ ਵਿਚਾਰ/ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਇਸ ਬੋਲੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ/ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ